Opis - AP-11

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opis

Komora obrotowa zgazowania pracuje w układzie przeciwprądowym. Przemieszczanie się odpadów następuje w kierunku przeciwnym do przepływu gorących gazów. Prowadzenie procesu suszenia, pirolizy i zgazowania w komorze obrotowej stwarza bardzo dobre warunki wymiany ciepła i masy. Obroty komory powodują dobre wymieszanie i stopniowe przemieszczanie się produktów wzdłuż pochylonej komory. Parametry gazu, takie jak skład i temperatura są stabilne w czasie. Energia potrzebna do podtrzymania procesu zgazowania wytwarzana jest w strefie dysz powietrza, w procesie egzotermicznego zgazowania karbonizatu do CO. Po przejściu przez strefę dysz powietrza popiół zawiera poniżej 3% węgla. Odparowana wilgoć miesza się z gazami z procesu zgazowania, stanowiąc składnik gazu procesowego. W komorze dopalającej następuje spalenie gazów procesowych powstałych w komorze obrotowej. Odbywa się to w ściśle kontrolowanych warunkach, przy wymaganym nadmiarze tlenu, w zakresie temperatur 850 - 1100˚C, a czas przebywania gazów w komorze przekracza 2 sekundy. W przypadku spadku tej temperatury zostaje włączony palnik pomocniczy, utrzymujący temperaturę na wymaganym poziomie. Spalanie gazów procesowych w tych warunkach zapewnia niską emisję NOX i spełnienie wymogów Ustawy o odpadach.

Podstawowe urządzenia instalacji:
·         Komora obrotowa zgazowania
·         Komora dopalająca
·         Instalacja oczyszczania spalin, monitoring spalin
·         Kocioł odzysknicowy
·         Urządzenia pomocnicze – urządzenia transportowe paliwa i popiołu itp.,
·         Nadrzędny system sterowania
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego